Ochrana osobných údajov

Mlčanlivosť

v zmysle § 79 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

To Work, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49107/T, sídlo: Kátovská 1144, 908 51 Holíč, SR. IČO: 53766083, DIČ: 2121484904.

Konatelia: Richard Vlk, Ladislav Šenigla (ďalej tiež aj ako „prevádzkovateľ)

___________________________________________________________________________

  1.      Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  2.      Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.
  3.      Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.
  4.      Ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 § 45 ods. 5 zák. 18/2018 Z.z. sa nepoužijú vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

___________________________________________________________________________

 

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zák. 18/2018 Z.z., sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

 

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

 

V zmysle vyššie uvedených ustanovení a v zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás

……………………………………………………….ako osobu v pracovnom pomere (Pracovná zmluva a Dohoda o pracovnej činnosti) vo vzťahu k prevádzkovateľovi,  prevádzkovateľ zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch všetkých fyzických osôb (dotknutých osôb), s ktorými prídete do styku pri výkone pracovných povinností alebo pri výkone iných činností a to nie len počas trvania pracovného pomeru, ale aj po skončení trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

Za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu v zmysle § 104 prevádzkovateľovi a v zmysle §105 poriadkovú pokutu aj osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje osobu v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovno-právnom  vzťahu s prevádzkovateľom, že sa môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi dopustiť trestného činu podľa §247, §247a, §247b alebo § 374 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

V ......................., dňa ......................                                                                         ........................................................

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

V ......................., dňa ......................                                                                         ........................................................

                                                                                                                                                      To Work, s.r.o.

                                                                                                                                                    Ladislav Šenigla

                                                                                                                                                             konateľ

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov.

Prihlásiť sa

Megamenu

Porovnať0Môj zoznam želaní0

Váš nákupný košík

V košíku nemáte už žiadne položky